Säännöt

ROVANIEMEN PALVELUSKOIRAKERHO RY:N SÄÄNNÖT

Rovaniemen Palveluskoirakerho ry:n säännöt päivitettiin vuoden 2015 aikana ja vuoden 2015 syyskokoksessa hyväksyttiin alla olevat säännöt. PRH hyväksyi myös uudet säännöt ja ne ovat tulleet voimaan 18.1.2016.

                 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Rovaniemen Palveluskoirakerho ry ja sen kotipaikka on Rovaniemi. Yhdistyksen pääasiallisena toiminta-alueena on Rovaniemen alue. Yhdistys on suomenkielinen.


                 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on palveluskoiraharrastuksien tarjoaminen ja kehittäminen Rovaniemen alueella. Lisäksi tarkoitus on edistää palveluskoirarotujen jalostamista ja opastaa jäseniä palveluskoirien kasvattamisessa sekä kouluttamisessa. Yhdistyksen tavoitteena on, että Rovaniemellä on toimiva palveluskoirakerho ja   jokaisella aktiivisella rovaniemeläisellä koiraharrastajalla on mahdollisuus harrastaa palveluskoiralajeja. Lisäksi tavoitteena on valjakkourheilu- ja tottelevaisuuskoeharrastuksen edistäminen Rovaniemen alueella.

Tavoitteensa yhdistys pyrkii saavuttamaan kokeiden, kilpailuiden, kurssien, neuvontatyön ja näyttelyiden avulla sekä yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.


                 Jäseneksi liittyminen

Jäseneksi voivat liittyä hyvämaineiset henkilöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta. Jäsenet hyväksytään joko vuosi-, perhe- tai ainaisjäseneksi. Jäsen hyväksyy liittyessään yhdistyksen säännöt. Johtokunnan esityksestä voidaan yhdistyksen kunniajäseneksi kutsua henkilöitä, joille tahdotaan osoittaa erikoista kunnioitusta tai kiitollisuutta. Esitys tuodaan varsinaisen kokouksen ratkaistavaksi. Kunniajäsenillä on äänioikeutta lukuun ottamatta samat oikeudet kuin vuosi-, perhe- tai ainaisjäsenillä, mutta he ovat vapaat jäsenmaksusta.


                 Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäsenet suorittavat maaliskuun loppuun mennessä vuosimaksun, jonka suuruus määrätään edellisen vuoden syyskokouksessa. Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisen jäsenmaksun, joka on kymmenkertainen vuosimaksun suuruuteen nähden. Henkilö, joka on 20 vuoden ajan keskeyttämättä ollut yhdistyksen vuosijäsenenä, siirtyy ainaisjäseneksi ilman lisämaksuja. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksusta.                 Eroaminen yhdistyksestä

Eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan eroamisvuoden lopussa.                 Erottaminen yhdistyksestä

Yhdistyksestä voidaan erottaa:

 • se, joka on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta määräpäivään mennessä. Hänellä on kuitenkin oikeus hakea uudelleen jäsenyyttä kolmannessa pykälässä mainitulla tavalla.
 • se, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä.
 • se, joka on menettänyt yhdistyksen kunnioituksen ja luottamuksen.

Erottaminen tuodaan johtokunnan esityksestä päätettäväksi yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Erottamisäänestys tapahtuu suljetuin lipuin.


                 Yhdistyksen johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa. Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsu on toimitettava johtokunnan jäsenille sähköpostitse tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen vähintään kaksi vuorokautta ennen kokousta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Varajäsenet voivat osallistua johtokunnan kokouksiin, mutta heillä on äänivalta vain, ellei johtokunta muuten ole täysilukuinen. Johtokunnalla ei ole oikeutta ottaa velkaa yhdistyksen nimiin muussa kuin niissä tapauksissa, joissa yhdistyksen varsinainen kokous on sen siihen valtuuttanut.                 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja; jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Johtokunta voi määrätä jonkin edellä mainituista toimihenkilöistä kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.                 Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnan- tai tilintarkastajan tulee antaa kevätkokoukselle osoitettu kertomus suorittamastaan tarkastuksesta kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.10§               Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen ja johtokunnan kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa johtokunnan määräämänä päivänä. Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse tai kirjeillä tai julkaisemalla kokousilmoitus kotisivuilla.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kunniajäsenillä on yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle johtokunta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä johtokunnalta vaatii.11§               Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja    varatilintarkastaja
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti   johtokunnalle. Kirjalliseksi ilmoitukseksi hyväksytään myös sähköinen ilmoitus. Kevätkokoukseen tulevat asiat on ilmoitettava johtokunnalle helmikuun 15. päivään mennessä ja syyskokoukseen tulevat asiat lokakuun 15. päivään mennessä.12§               Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.